Altres espais de reflexió

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona: Procés «Reflexions Metropolitanes per a l’Impuls de la Mobilitat Sostenible»

   Informe de resultats

   Síntesi de continguts de les sessions