Grups de treball tècnic

En el marc de l’elaboració del nou pdI s’han posat en marxa diferents Grups de Treball integrats per personal amb un important coneixement tècnic, cadascun pels quals s’han centrat en algun dels aspectes que configuren el nou pdI 2021-2030.

Grup de treball Comissió d'Operadors

La Comissió d’Operadors està formada principalment pels tècnics de planificació i mobilitat dels quatre operadors ferroviaris (Metro, FGC, Tram i Renfe) i d’autobús. Es debat quin ha de ser el model de transport públic (principalment ferroviari) per las propers anys dins del conjunt de l’àmbit SIMMB, i de forma més concreta s’analitzen diferents propostes d’actuació dels diferents programes d’actuació. Aquestes sessions ajuden a l’equip redactor de pdI a definir les prioritats i la concreció de les propostes.

Estat del grup de treball

OBERT

Nombre de sessions realitzades

2

Membres

ATM, TES, Aj. de Barcelona, AMB, FECAV, Operadors ferroviaris

Documents

Grup de treball d'Infraestructures per a xarxes d'autobusos

La funció d’aquest grup de treball és l’anàlisi de les infraestructures elèctriques per a la xarxa d’autobusos, amb l’objectiu de definir un planejament i estratègia per a les infraestructures elèctriques en el nou paper com a element clau de la nova mobilitat sostenible del sistema integrat de transport a l’àmbit SIMMB. S’analitzaran les diferents tecnologies que existeixen actualment i s’estableix un pla d’implantació temporal en funció de com evolucionen aquestes innovacions. També es té en compte la repercussió que tindrà aquest pla en la xarxa de distribució d’energia elèctrica, i es la implicació dels diferents operadors ferroviaris i subministradors d’energia elèctrica.

Estat del grup de treball

TANCAT

Nombre de sessions realitzades

3

Membres

ATM, TES, Aj. de Barcelona, AMB, TMB, Infraestructures de Catalunya, FECAV, REC, Operadors de busos

Documents i actes

Pla Director Urbanístic - Aparcaments d'enllaç (P&R)

L’objectiu general del pla director urbanístic és la creació del marc urbanístic i territorial adequat que permeti explotar les potencialitats dels intercanviadors de transport públic – vehicle privat definits en el Pla director d’infraestructures del transport col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020 (PDI) situats a les estacions ferroviàries suburbanes, RENFE-ADIF i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i en algunes parades d’autobús, per donar resposta a la demanda creixent d’aquest tipus d’aparcaments. Es proposaran els emplaçaments per a l’ampliació de P&Rs existents, o bé la construcció de nous P&Rs.

Estat del grup de treball

OBERT

Nombre de sessions realitzades

3

Membres

ATM, TES, Aj. de Barcelona, AMB, Operadors ferroviaris

Documents i actes

Plans Específics de Mobilitat

Pla Específic de Mobilitat del Vallès

El Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) és un projecte orientat a millorar la mobilitat entre els municipis de les dues comarques.

 

Pla Específic de Mobilitat del Maresme

El Pla Específic de Mobilitat del Maresme és un projecte orientat a millorar la mobilitat entre els municipis de la comarca costera.