pdI 2021-2030

El Pla Director d’Infraestructures 2021-2030

Què entenem per Pla Director d’Infraestructures?

El Pla Director d’Infraestructures (pdI) és el document de planificació que recull totes les actuacions en infraestructures de transport públic, previstes al Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), per a un decenni, amb independència de l’administració i l’operador que les explota.

Les característiques del PDI són:  

 • Integral: inclou totes les actuacions en infraestructures en transport públic per carretera a l’àrea d’influència de la Regió Metropolitana de Barcelona, independentment de l’Administració responsable i de l’operador que les explota.
 • Revisable: es duu a terme un informe anual sobre el grau de compliment del PDI, a més d’una revisió al cap de cinc anys.
 • Participatiu: en reben informació i hi participen les administracions, els operadors i els usuaris, mitjançant els seus representants.

Programes d’actuació:

     – Programa d’Ampliació de Xarxa ferroviària i de tramvia (AX).
     – Programa d’Intercanviadors (IN).
     – Programa de Modernització i Millora de les xarxes existents (MM).
     – Actuacions a la xarxa ferroviària estatal (XE).
     – Infraestructures de transport públic per carretera (TPC).

Calendari previst de redacció i aprovació del pdI 2021-2030

 

Nou àmbit territorial

L’ampliació de l’àmbit d’estudi del pdI caldrà que tingui en compte els següents aspectes:

   • No es disposen del mateix tipus de dades en tot l’àmbit
   • La realitat de mobilitat de l’àmbit ampliat pot ésser prou diferent a la de l’RMB

Criteris per a l’elaboració del pdI 2021-2030

Elaborar la diagnosi, incloent-hi la mobilitat i una descripció de l’estat actual de les xarxes d’infraestructura de TPC que permeti evidenciar les necessitats de reposició, ampliació de capacitat i millora de la qualitat d’aquestes.

El pdI 2021-2030 abastarà: propostes contemplades en el pdI 2011-2020 d’acord amb el document quinquennal d’actualització i altres actuacions recomanables en funció de la diagnosi del Pla i dels resultats dels estudis de viabilitat a realitzar.

El pdI 2021-2030 inclourà l’anàlisi del cicle de vida i els corresponents estudis ambientals (Document inicial estratègic i Estudi Ambiental Estratègic), i un procés de participació ciutadana.

Mantenir els cinc blocs d’actuacions del pdI 2011-2020: AX, MM, XE, IN, TPC. S’incorpora un subprograma d’Infraestructures elèctriques per a la xarxa d’autobús dins del programa TPC.

Les previsions de mobilitat incorporaran les estimacions realitzades en població i llocs de treball a l’any horitzó, obtingudes als treball elaborat per la UPC. Es partiran de matrius de mobilitat obtingudes a partir del SGIT i de la telefonia mòbil.

Al pdI 2021-2030 s’han de prioritzar degudament les inversions en reposició d’infraestructura i instal·lacions i les de seguretat. La seva definició ha de ser tan acurada com la dels nous perllongaments de xarxa.

Establir fites de grau d’execució de les actuacions pel 2025 i el 2030.

Pragmatisme institucional – pactar el programa d’actuacions a la xarxa estatal (XE) amb el Ministeri de Foment per garantir-les (mantenint la coherència amb el pla de rodalies 2008-2015).

Rigor tècnic i realisme econòmic-financer – el volum inversor previst pel pdI 2021-2030 ha de ser proporcionat a la capacitat inversora de les administracions públiques durant el període de referència. Els darrers anys, l’administració de la Generalitat de Catalunya ha invertit uns 600 milions d’euros anuals, mentre que l’estat té un compromís inversor de 6.000 milions d’euros en el conjunt del pla.

Les actuacions del pdI 2021-2030 seran avaluades amb el SAIT (Sistema d’Avaluació d’Infraestructures del Transport), adaptat a l’àmbit urbà.

Coordinació amb els elements de planificació: PDU de l’AMB, PMU de Barcelona, PDM 2020-2025, PPMU de l’AMB, PEM del Vallès i Maresme, Altres PMUs, etc.

Incorporació de noves realitats socials, territorials, econòmica i ambiental:

   • Restricció accessos a Barcelona (màxims operatius)
   • Problemes de salut pública vinculats a la contaminació
   • Modificació de les tendències en mobilitat
   • Localització poblacional i noves localitzacions de llocs de treball

Anàlisis territorial per àmbits: La informació bàsica  es parteix de les zones de transport i municipal, però l’anàlisi dels diferents resultats es resumirà d’acord amb els corredors de mobilitat actualment definides per la infraestructures ferroviàries i viàries.

Anàlisi integral de la proposta: L’anàlisi de les diferents propostes es faran a dos nivells:

   • De forma individual, per tal d’avaluar la rendibilitat marginal de l’actuació
   • De forma conjunta per tal d’avaluar les interaccions entre les diferents propostes i tenir   en compte les sinèrgies i duplicitats que es puguin produir.